Dotacje Unijne 2020

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 86 774,44 zł

Opis projektu: Zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Cel: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki udzielona jest dotacja.

Dotacje 2020

Grzejniki dekoracyjne / łazenkowe / ozdobne