Dotacje Unijne 2020

 

 

Fundusze europejskie

 

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 

Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 86 774,44

 

Opis projektu: Zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

 

Cel: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki udzielona jest dotacja.