Ogólne warunki sprzedaży

Inżynierskiej Agencji Projektowo – Budowlanej ENIX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów oraz umów świadczenia usług zawieranych przez Spółkę pod firmą INŻYNIERSKA AGENCJA PROJEKTOWO – BUDOWLANA ENIX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Domagały 1, 30-841 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091208, NIP 6760010214, REGON 003906994, z kapitałem zakładowym w wysokości 60.000 zł – z jej Kontrahentami.

 

§ 2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
1) Sprzedający – Inżynierska Agencja Projektowo – Budowlana ENIX Sp. z o.o.;
2) Kupujący – przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązujących przepisów, będący drugą stroną umowy zawieranej ze Sprzedającym [Kontrahent];
3) Ogólne Warunki Sprzedaży, [OWS] – niniejsze ogólne warunki umów zawieranych przez Sprzedającego z jego Kontrahentami;
4) Towar – produkty oferowane i sprzedawane przez Sprzedającego;
5) Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę pozostające w związku z zawartą umową sprzedaży.

§ 3. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie każdej sprzedaży Towarów i/lub świadczenia Usług, w konsekwencji Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy,
regulaminy itp.) w szczególności stosowanych, czy też ustalonych przez Kupującego.

§ 4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie przez Strony odrębnej umowy – współpracy, sprzedaży lub świadczenia usług itp. – wyłącza stosowanie niniejszych OWS wyłącznie w zakresie wyraźnie odmiennie uregulowanym w ramach zawartego kontraktu. OWS są dostępne dla Kontrahentów przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy lub w każdym czasie na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

II. Zawarcie umowy sprzedaży

 

§ 5. Oferty sprzedaży Towaru i świadczenia Usług przez Sprzedającego są zawsze sporządzane w formie pisemnej i doręczane Kupującemu pocztą, fax-em, e-mailem lub osobiście. Katalogi i cenniki Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów.

§ 6. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący składa pisemne zamówienie, opatrzone pieczęcią firmy, datą i podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu zamawiającej wraz z podaniem imienia i nazwiska. Zamówienia mogą być również składane drogą elektroniczną
na adres e-mail działu handlowego Sprzedającego.

§ 7. Podpisanie zamówienia przez przedstawiciela Kontrahenta uznaje się za zapewnienie, że osoba, która podpisała zamówienie jest uprawniona do działania w imieniu zamawiającego w zakresie złożenia zamówienia, co nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnienia Sprzedającego do żądania przestawienia dokumentów potwierdzających umocowanie osoby działającej w imieniu Kontrahenta. Kupujący lub osoba upoważniona przez niego składając zamówienie poświadcza, że OWS są mu znane i je akceptuje.

§ 8. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone z chwilą potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego, co każdorazowo następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności – pocztą, fax-em lub e-mailem. Jednakże przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę przyznanego mu kredytu kupieckiego, albo gdyby Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedającego jakichkolwiek wymagalnych należności lub nie dokonuje odbioru Towaru pomimo otrzymania wezwania z tym zakresie.

§ 9. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty Sprzedającego lub wprowadzenia do niej zastrzeżeń przez Kupującego w zamówieniu, umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą wyraźnego, pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia ze zmianami
lub zastrzeżeniami Kontrahenta.

§ 10. Wszelkie porozumienia, przyrzeczenia i/lub zmiany umowy uzgadniane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie maja charakteru wiążącego do czasu ich pisemnego potwierdzenia przez należycie umocowanych przedstawicieli Sprzedającego złożonego pod rygorem nieważności.

 

III. Cena sprzedaży.

 

§ 11. Cena podana w ofercie Sprzedającego obowiązuje w terminie w niej wskazanym. Cena nie obejmuje kosztów transportu i ubezpieczenia, chyba że z oferty wynika inaczej.

§ 12. Ostateczna cena Towaru lub Usługi określana jest każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

§ 13. W braku wyraźnych odmiennych zastrzeżeń ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

§ 14. Cena podana na ofercie lub potwierdzeniu zamówienia może być podana w PLN lub innej walucie.

§ 15. W przypadku dostaw długookresowych (czas dostawy powyżej 1 miesiąca od daty złożenia zamówienia), w razie znacznego wzrostu cen spowodowanego warunkami gospodarczymi, na które Sprzedający nie miał wpływu, a które mają istotny wpływ na poziom ceny sprzedaży, Sprzedający może przedstawić Kupującemu do uzgodnienia, propozycję odpowiedniej korekty ceny na zamówiony Towar lub Usługę. Uprawnienie powyższe przysługuje Sprzedawcy również w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub kosztów zakupu towaru od swoich dostawców w stosunku do cen z chwili zawarcia umowy. Brak zgody Kupującego na zmianę ceny uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od zawartej umowy w części niezrealizowanego zamówienia bez obowiązku ponoszenia odpowiedzialności za szkody po stronie Kupującego wynikłe z tego tytułu.

§ 16. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży Towaru oraz świadczenia Usług w terminie wskazanym w fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku zalegania Kupującego w płatnościach, Sprzedający jest uprawniony do uzależnienia wykonania kolejnych dostaw Towaru lub wykonanie Usług od wcześniejszej wpłaty zaliczki na poczet zamówienia Kupującego.

 

IV. Dostawa Towaru, terminy dostaw.

 

§17. Dostawy realizowane są na podstawie składanych przez Kupującego zamówień, których przyjęcie zostało potwierdzonego zgodnie z postanowieniami § 8 powyżej.

§18. Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, dostawy w kraju realizowane są w ciągu 21 dni roboczych.
Terminy dostawy mogą ulec zmianom w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

§19. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru lub przyjęcia jego dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych po powiadomieniu o dostępności Towaru w magazynach Sprzedającego. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania w wysokości 1% wartości sprzedaży nie odebranego Towaru za każdy dzień magazynowania, przy czym kwota naliczona z tego tytułu nie może przekraczać 10% wartości nie odebranego Towaru.

§20. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w dostawie wynikające z działania siły wyższej, rozumianej jako wszelkie zdarzenia wykraczające poza kontrolę Sprzedawcy, utrudniające lub uniemożliwiające terminową realizację dostawy, a w szczególności wystąpienie wojen, powodzi, trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych, zamieszek, strajku, sabotażu, eksplozji, zorganizowanych akcji pracowników, wymogów obrony narodowej, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, nadzwyczajną awarię, niemożność uzyskania dostaw energii elektrycznej, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu, lub jakichkolwiek innych lub podobnych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.
W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy z powodów zależnych od Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów powstałych z jego winy i za które ponosi odpowiedzialność.

§ 21. W braku wyraźnych odmiennych zastrzeżeń umownych dopuszcza się możliwość dostaw częściowych. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.

 

V. Prawo własności

§ 22. Prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny za Towar lub Usługę na rzecz Sprzedającego. Z chwilą wszczęcia postepowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany on jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków.

Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany przekazać niezwłocznie informację o tym, gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem prawa własności.

 

§ 23. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą załadowania Towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Kupującego bądź przewoźnika świadczącego Kupującemu usługę transportową. Jeżeli Sprzedający świadczy
Kupującemu usługę transportową, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia.

§ 24. Utrata lub uszkodzenie Towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany Towar.

§ 25. Kupujący nie jest uprawniony do obciążania Towarów, w stosunku do których Sprzedającemu przysługuje prawo własności.

 

VI. Wydanie i odbiór Towaru

 

§ 26. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru co najmniej pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją określoną w umowie i/lub zamówieniu oraz ewentualnych widocznych wad bądź uszkodzeń. Jakiekolwiek uszkodzenie Towaru i/lub jego opakowania stanowi podstawę odmowy jego przyjęcia przez Kupującego.
Przyjęcie widocznie uszkodzonego Towaru przez Kupującego stanowi podstawę odmowy przez Sprzedającego uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wad Towaru.

§ 27. Kupujący zobowiązany jest do zbadania Towarów stanowiących przedmiot dostawy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich odbioru oraz zgłoszenia ewentualnych, ujawnionych po dacie odbioru zastrzeżeń dotyczących prawidłowości realizacji zamówienia i/lub jakości dostarczonych Towarów – pod rygorem utraty związanych z tym uprawnień.

 

§ 28. W braku odmiennych wyraźnych uzgodnień Stron obowiązek organizacji oraz koszt załadunku Towaru do transportu spoczywa na Sprzedającym, a organizacja i koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego, kto ponosi koszt transportu.

§ 29. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek towaru. Do czasu całkowitej zapłaty należności Kupujący zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia Towaru stanowiącego przedmiot umowy, w szczególności od zdarzeń losowych.

 

VII. Wady Towaru

 

§ 30. Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego o wadach zakupionego Towaru, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty odbioru Towaru, pod rygorem
utraty uprawnień z tego tytułu.

§ 31. Zawiadomienie o wadzie Towaru (reklamacja) musi zostać złożone w formie pisemnej.

Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany mu Towar.

 

§ 32. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu wadliwy Towar w celu jego zbadania.

§ 33. Sprzedający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w celu stwierdzenia istnienia wady. W takim przypadku rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu ekspertyzy.

§ 34. Rozstrzygnięcie reklamacji następuje każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu przez Sprzedającego reklamowanego Towaru.

§ 35. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający wymienia wadliwy Towar na wolny od wad na swój koszt w terminie uzgodnionym z Kupującym. W przypadku konieczności poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych kosztów wymiany Towaru lub gdy wymiana taka jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający może odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu wartość wadliwego Towaru lub obniżyć jego cenę.

§ 36. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe z powodu: – niewłaściwego używania Towaru – niewłaściwego przechowywania Towaru – niewłaściwego montażu Towaru – innych działań Kupującego i/lub innych podmiotów, za których działania nie ponosi odpowiedzialności.

§ 37. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy:

– Kupujący przetworzył Towar – wady Towaru powstały w trakcie transportu z magazynu Sprzedającego do miejsca odbioru towaru przez Kupującego

– wady Towaru powstały w trakcie jego rozładunku.

§ 38. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia wydania Towaru Kupującemu.

 

VIII. Opóźnienia w wykonaniu umowy i odpowiedzialność.

§ 39. W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za wydany Towar lub wykonaną Usługę, Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 40. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do powstrzymania się od wykonania wszelkich zawartych umów sprzedaży (w tym z wydaniem towaru Kupującemu) do czasu uregulowana przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami.

§ 41. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek należności więcej niż 30 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od dalszych umów bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Sprzedawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności za powstałe w związku z tym szkody.

 

§ 42. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, jeżeli opóźnienie spowodowane jest wstrzymaniem wydania Towaru Kupującemu na podstawienie postanowień niniejszych OWS.

§ 43. W przypadku niemożliwości dokonania dostawy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący, w szczególności w przypadku nieuzasadnionego nieodebrania Towaru jest on zobowiązany do pokrycia kosztów Sprzedającego powstałych w związku jego dostarczeniem.

 

§ 44. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody wyrządzone niewykonaniem i/lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone są każdorazowo do wartości zamówionego Towaru brutto.

 

§ 45. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było
uniknąć (siła wyższa).

 

 

IX. Postanowienia końcowe

§ 46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 47. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostałoby uznane za nieważne i/lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i/lub skuteczność pozostałych ich postanowień. W takim przypadku
strony zobowiązują się odpowiednio zmienić nieważne i/lub nieskuteczne postanowienia OWS w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonego celu i intencji towarzyszącej wprowadzeniu zakwestionowanych postanowień.

 

§ 48. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań. W przypadku braku możliwości osiągniecia porozumienia w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zgłoszenia
pierwszego roszczenia sprawy sporne mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego wyłącznie przed sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Pobierz

ENIX Ogolne warunki sprzedazy

pdf

213,38 KB